Op de website www.beetjewijnig.nl en social media accounts zijn wij zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je een proeverij boekt, wijn bestelt of een ticket boekt voor een evenement. In de algemene voorwaarden die je hieronder kunt lezen zetten wij alles voor je op een rij.

 

1. Identiteit van de ondernemer.

Bedrijfsgegevens zijn:

Speenkruidstraat 17

3135 ET Vlaardingen

Tel: +31 6 46963944 / +31 6 22954617

Mail: info@beetjewijnig.nl

Website : www.beetjewijnig.nl

KvK: 76673219

IBAN: NL52 RABO 0349 5325 08

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door consumenten (verder: de klant) met Beetje Wijnig (verder: Beetje Wijnig) gesloten overeenkomsten. Dit geldt dus voor het boeken van een proeverij, het bestellen van wijn of het boeken van een ticket voor een evenement maar ook voor alle andere overeenkomsten tussen de klant en Beetje Wijnig.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beetje Wijnig voordat de overeenkomst wordt gesloten, verwijzen naar de manier waarop de algemene voorwaarden zijn in te zien alsmede dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Als de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

3. Leeftijdscriterium

Geen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd om deel te nemen aan een wijnproeverij of om wijn te kopen is minimaal 18 jaar.

 

4. Het aanbod

Op de hierboven genoemde website en social media informeren wij je over welke producten en diensten Beetije Wijnig aanbiedt en hoe je iets kunt bestellen. Ook informeren wij je over de prijs en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over je aankoop. Het aanbod op de platformen is zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Beetje Wijnig gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beetje Wijnig niet.

5. De overeenkomst

5.1 Wijnproeverij: Via de website www.beetjewijnig.nl kun je een wijnproeverij reserveren. De betaling voor een wijnproeverij geschiedt voorafgaand aan de proeverij. Na het maken van de reservering ontvang je per e-mail een bevestiging met betaallink. Maximaal 5 dagen van te voren dient de betaling voldaan te zijn, waarna de wijnproeverij definitief is.

5.2 Wijn bestellen: Via de website www.beetjewijnig.nl is het mogelijk om wijn te bestellen. Je ontvangt per e-mail een orderbevestiging met een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de wijn toegezonden naar het opgegeven adres. De levering kan, ter keuze van Beetje Wijnig, zowel geschieden per pakketpost als door Beetje Wijnig zelf.

5.3 Evenementen: Via de website www.beetjewijnig.nl kun je deelnemen aan een wijnproeverij die op locatie worden georganiseerd. Tickets kunnen hiervoor online aangeschaft worden. Hierbij worden de kosten direct online voldaan.

 

6. Wijzigingen, herroeping en beëindiging

6.1 Wijn bestellen: Heb je wijn gekocht en voldoet het product niet aan de eisen die je ervan mag verwachten? Je mag de wijn binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Graag ontvang ik dan de aangebroken fles, gesloten retour. Ik stuur je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug. Verzendkosten in het geval van een terechte herroeping worden door Beetje Wijnig vergoed.

6.2 Wijnproeverij en evenementen: Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht.

6.3 In het vorige lid bedoelde wijzigingen moeten minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk (dat kan dus ook per e-mail) aan Beetje Wijnig kenbaar te worden gemaakt en door Beetje Wijnig te worden geaccepteerd.

6.4 Wijzigingen die later dan 7 dagen voor aanvang van de wijnproeverij of het evenement kenbaar worden gemaakt of niet door Beetje Wijnig worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd voor de betreffende wijnproeverij of het evenement.

6.5 Beetje Wijnig heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of als de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Beetje Wijnig zou kunnen beschadigen.

6.6 Als tijdens een wijnproeverij of evenement de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Beetje Wijnig gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

6.7 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten: – Wijn die je niet lekker vindt, terwijl het product wel voldoet aan de eisen die je hieraan redelijkerwijs mag stellen. – Gebroken, aangebroken of lege flessen wijn – Tegoedbonnen

 

7. De prijs

7.1 Alle op de websites genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7.2 Voor verzendingen van wijn in Nederland hanteert Beetje Wijnig € 12,95 verzendkosten. De wijn wordt dan via een koeriersdienst verzonden, zodat deze snel, veilig en onbeschadigd bij jou thuis wordt afgeleverd.
Bestellingen kunnen gratis afgehaald worden.

7.3 Beetje Wijnig behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Beetje Wijnig deelt deze prijswijziging zo spoedig mogelijk met de consument.

7.4 Beetje Wijnig hanteert een vast bedrag per deelnemer aan een wijnproeverij of evenement. In overleg met de klant, en alleen als de klant en Beetje Wijnig hiermee beiden instemmen, kan een wijnproeverij of evenement langer duren dan vooraf afgesproken. De extra kosten die worden gemaakt voor een langere duur van een wijnproeverij of evenement zoals parkeerkosten en extra uren worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hier geldt het volgende:

– Extra tijd wordt berekend aan de hand van het tarief van 50 euro per uur.

– Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.

7.5 Wanneer er spullen sneuvelen door naar ons idee nalatige omgang van klanten, kan het zijn dat wij dit achteraf in rekening brengen.

 

8. Levering en uitvoering

8.1 Beetje Wijnig streeft ernaar de door jouw geplaatste bestelling binnen maximaal 3 werkdagen te leveren, of op zoals vooraf anders vermelde bezorgdatums. Afwijkende levertijden worden zo goed mogelijk vermeld op de productpagina. Als de bezorging onverwacht langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Als het niet mogelijk is om op tijd te leveren, kun je afzien van je aankoop. Heb je vooraf betaald, dan stort Beetje Wijnig je betaling binnen 10 dagen terug.

8.2 Kan Beetje Wijnig een bestelde wijn niet meer leveren, dan krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan.

 

9. Ziekte/overmacht of annulering – door Beetje Wijnig

Mocht een wijnproeverij of evenement onverhoopt niet door kunnen gaan (wegens ziekte van Beetje Wijnig of door andere, ernstige zaken), dan laat Beetje Wijnig dit zo snel mogelijk aan je weten. We kijken samen naar een alternatieve datum of je ontvangt het bedrag wat je vooraf hebt betaald, retour binnen 10 dagen.

 

10. Ziekte/overmacht of annulering – door klant

10.1 Wijnproeverij: Je kunt tot uiterlijk 5 dagen voor de datum waarop de wijnproeverij plaatsvindt, de datum nog kosteloos wijzigen in overleg met Beetje Wijnig. Annuleer je de wijnproeverij in z’n geheel binnen 5 dagen voor de geplande datum, kunnen wij het betaalde bedrag niet meer retour storten ivm reeds gemaakte kosten.

10.2 Wijnevenementen: Na aankoop van een ticket voor een wijnevenement, kan er niet meer geannuleerd worden. Er vindt geen restitutie plaats. In overleg kan er besproken worden of er een alternatief wijnevenement is waar de klant aan kan deelnemen.

 

11. Betaling

11.1 Zoals in artikel 2 genoemd, geldt er een betalingstermijn van uiterlijk 5 dagen geval van een wijnproeverij.

11.2 Als de klant tekortschiet in zijn verplichting tot betaling kan Beetje Wijnig voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

 

12. Klachtenregeling en geschillen

12.1 Beetje Wijnig doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over onze producten of onze diensten. Neem in dat geval contact op. Je kunt je klacht melden bij Beetje Wijnig via: info@beetjewijnig.nl 

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de door Beetje Wijnig op grond van de overeenkomst te verrichten prestatie worden ingediend.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

12.4 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Beetje Wijnig en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.5 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Beetje Wijnig is niet aansprakelijk voor schade door de Beetje Wijnig geleverde producten en/of verrichtte diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Beetje Wijnig waardoor de de schade rechtstreeks wordt veroorzaakt.

13.2 Beetje Wijnig is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behalve als dit is veroorzaakt door opzet aan de kant van Beetje Wijnig waardoor die schade rechtstreeks wordt veroorzaakt. Voor gevolgschade is Beetje Wijnig niet aansprakelijk.

13.3 Beetje Wijnig is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade of letsel van de klant of derden behalve als de schade of het letsel rechtstreeks door opzet aan de kant van Beetje Wiojnig is veroorzaakt. De klant vrijwaart Beetje Wijnig voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Beetje Wijnig verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet aan de kant van Beetje Wijnig.

13.4 Beetje Wjinig kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Beetje Wijnig verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de hieronder opgesomde omstandigheden:

niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Beetje Wijnig en/of door Beetje Wijnig ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Beetje Wijnig toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Beetje Wijnig is in die gevallen niet schadeplichtig.

13.5 In geval van overmacht behoudt Beetje Wijnig zich het recht voor om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.

13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.

 

14. Auteursrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen die door Beetje Wijnig tot stand zijn gebracht blijven eigendom van Beetje Wijnig.

 

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Als Beetje Wijnig in de toekomst iets verandert aan deze algemene voorwaarden, wordt dat op de website kenbaar gemaakt.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 23 September 2021.